Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie

Dokumenty

Informacje

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zajęcia wychowania
do życia w rodzinie od roku szkolnego 2017/18 będą realizowane w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców
jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału
w zajęciach, tylko wtedy, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej
(druk jest dostępny u wychowawców) rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczniowie, których rodzice
nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach.

Informacje dotyczące podstawy programowej:

WDŻ podstawa programowa